AVÍS LEGAL

En virtut de l’estipulat per l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’informa l’usuari que el domini vallesvalles.com pertany, com a titular a:
CLÍNICA DENTAL ANGEL VALLÉS, S.L.P. (d’ara endavant, VALLS&VALLS CLINICA DENTAL)
CIF: B-59.536.742
Seu Social en Carrer Cartagena, 321, Pis 1r, Porta 1a
Barcelona (08025, Barcelona)
vallesvalles.com

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona amb número de Tom 20.577 Foli 9, Inscripció 1a.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquesta website es regirà per les presents condicions, incloent-se els continguts i serveis posats a la disposició dels usuaris. És per això que des de VALLS&VALLS CLINICA DENTAL li preguem que llegeixi atentament aquestes condicions ja que contenen tota la informació relativa als seus drets i obligacions.
Ha de saber que amb el mer accés a la website ja se’l considerarà com a “usuari” de la mateixa i amb això accepta expressament, de manera automàtica i voluntària, les condicions vigents a cada moment. En cas que no desitgi acceptar-les se li recomana no continuar fent ús de la website. Destacar que l’accés a nostra vallesvalles.com és gratuït i no exigeix prèvia subscripció o registre.
VALLS&VALLS CLINICA DENTAL es reserva el dret, en exclusiva i en qualsevol moment, a revisar les presents condicions per a introduir modificacions derivades de canvis legislatius o per decisions corporatives, comprometent-se a publicar i amb això informar de les variacions que poguessin afectar els usuaris. Aquestes modificacions s’entendran acceptades quan l’usuari continuï fent ús de la website.
Així mateix, VALLS&VALLS CLINICA DENTAL es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, l’estructura i disseny de la website, així com els serveis o continguts. Amb aquests mateixos termes, durant les tasques de modificació, reparació, actualització o millores es podrà suspendre l’accés a la website.
Podria ocórrer que derivat de les modificacions en la website descrites en el paràgraf anterior s’incloguessin nous continguts o serveis que a més d’estar subjectes a aquestes Condicions d’Ús també ho estiguessin a Condicions Particulars o Especials que ampliessin o substituïssin les presents. En cas que hi hagués alguna discordança entre les generals i les particulars, prevaldrà l’estipulat en aquestes últimes.

Obligacions i responsabilitats dels usuaris
Durant l’ús de la present website, l’usuari es compromet a no contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic durant l’ús de la present website, quedant prohibit l’ús amb finalitats il·lícits, enganyosos, malintencionats o lesius per a VALLS&VALLS CLINICA DENTAL o tercers. Per tant, l’ús ha de ser adequat i correcte, abstenint-se l’usuari a realitzar conductes nocives a la imatge, interessos i/o drets de VALLS&VALLS CLINICA DENTAL i/o tercers o danyi, inutilitzi o sobrecarregui la website. Així mateix, haurà d’abstenir-se d’accedir, utilitzar i/o manipular les dades de VALLS&VALLS CLINICA DENTAL.
L’usuari es compromet a facilitar informació veraç a través de les comunicacions amb VALLS&VALLS CLINICA DENTAL, constituint-se com a únic responsable dels danys o perjudicis que pogués causar aquesta informació, per ser inexacta o falsa, tant a VALLS&VALLS CLINICA DENTAL com a tercers.
VALLS&VALLS CLINICA DENTAL adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per a detectar l’existència de virus. No obstant això, s’ha de tenir en compte que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics no són enterament fiables pel que VALLS&VALLS CLINICA DENTAL no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que poguessin incidir en els sistemes informàtics, documents i/o fitxers de l’usuari. Preguem als usuaris que s’abstinguin d’introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o sistemes físics o lògics que puguin provocar danys a VALLS&VALLS CLINICA DENTAL o tercers.
VALLS&VALLS CLINICA DENTAL es reserva el dret a emprendre les accions legals necessàries en defensa dels seus interessos o suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat a la website amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

Propietat Intel·lectual i Industrial. Admissió de backlinks / hiperlinks
Permís per a reproduir fotografies
Els continguts, les fotografies, vídeos, els dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques o qualsevol altre signe que pugui ser susceptible de comercialització o ús industrial mostrats en la website són propietat de VALLS&VALLS CLINICA DENTAL, o de tercers titulars que hagin autoritzat degudament la seva inclusió en la website o en qualsevol xarxa social on VALLS&VALLS CLINICA DENTAL sigui present, excepte en aquells casos en què existeixi una indicació expressa en contra, i estan protegits, entre altres, per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.
Queda prohibida la reproducció de la present website, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de VALLS&VALLS CLINICA DENTAL. Sense perjudici, l’usuari tindrà el dret a crear enllaços a la pàgina de la website per a l’ús privat i no comercial subjecte a diferents condicions, reservant-se VALLS&VALLS CLINICA DENTAL el dret a sol·licitar, en qualsevol moment, l’eliminació immediata de qualsevol enllaç a la website. Les condicions són:
– Serà un dret revocable i no exclusiu.
– No podrà donar a entendre que VALLS&VALLS CLINICA DENTAL recomana aquest lloc web, serveis o productes ni falsejar la seva relació.
– No ha d’incloure continguts considerats de mal gust, obscens, ofensius controvertits, incitadors a la violència o discriminació per sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícit.
– L’enllaç ha de dirigir a la website, sense que es permeti la reproducció com a part del seu web o dins d’un dels seus frames o crear un browser sobre qualsevol de les pàgines de la website.
BARRIS&VALLS CLINICA DENTAL no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació a la website. Per aquest motiu, no es fa responsable de qualsevol aspecte relatiu a tals llocs web.
BARRIS&VALLS CLINICA DENTAL és una marca registrada, i està prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció d’aquestes marques sense la nostra deguda autorització.

Responsabilitat de l’empresa
VALLS&VALLS CLINICA DENTAL no es fa responsable de les deficiències del servei del seu proveïdor de serveis, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades de qualsevol tipus de navegador, així com d’aquelles derivades d’interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.
Tant l’accés a la website com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa és d’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. Per tant, VALLS&VALLS CLINICA DENTAL no es responsabilitza de les conseqüències que pogués ocasionar aquest ús o accés a la informació i únicament procedirà a l’eliminació, al més aviat possible, dels continguts que poguessin generar algun tipus de mal o perjudici, sempre que així es notifiqui o tingui coneixement efectiu.
VALLS&VALLS CLINICA DENTAL no respondrà dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que s’ocasionessin al sistema informàtic de l’usuari, fitxers o documents emmagatzemats en aquest, quan tinguin origen en un virus provinent de l’ordinador de l’usuari, mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest, d’avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivats per causes alienes a VALLS&VALLS CLINICA DENTAL.

Normes d’Ús de la pestanya Notícies
En la secció Notícies informa sobre novetats, serveis oferts, dades d’interès i qualsevol informació general relacionada amb el VALLS&VALLS CLINICA DENTAL. La present website no ofereix la possibilitat de participar amb els seus comentaris en les entrades publicades per VALLS&VALLS CLINICA DENTAL en la secció Notícies.
BARRIS&VALLS CLINICA DENTAL encàrrec als usuaris que, sota la seva responsabilitat, llegeixin atentament les presents condicions específiques si pretenen participar doncs amb aquesta s’entendran acceptades les presents normes d’ús íntegrament. En cas de no estar d’acord amb aquestes normes, se suggereix a l’usuari la seva no participació.

Resolució de conflictes. Llei aplicable i jurisdicció
Les presents Condicions Generals d’Ús es regiran per la legislació espanyola i, especialment, a la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu Reglament de desenvolupament i el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 de la Unió Europea) i a la legislació en matèria de serveis de la societat de la informació (Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic). Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els Tribunals de Barcelona.